Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สถิติการเข้าชม
 วันนี้
3
 เมื่อวาน
27
 เดือนนี้
419
 เดือนที่แล้ว
201
 ปี 2560
419
 ปี 2559
3,360  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
1 1 1 1 1 1

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โหลด [205]
รูปแบบ SAR ระดับหลักสูตร โหลด [285]
รูปแบบ SAR ระดับสำนักวิชา โหลด [153]
การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.4) โหลด [122]
แบบฟอร์ม
ข้อมูลตัวบ่งชี้ปีการศึกษา 2558 2557
ระดับสำนักวิชาอ่านทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.2 และ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ (upload วันที่ 2 สิงหาคม 2559) โหลด [136]
ตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (upload วันที่ 8 สิงหาคม 2559) โหลด [92]
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (upload วันที่ 2 สิงหาคม 2559) โหลด [88]
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (upload วันที่ 9 สิงหาคม 2559) โหลด [97]
ระดับหลักสูตรอ่านทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
    ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แก้ไข วันที่ 11 ก.ค.59-สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ส.เทคโนโลยีการเกษตร) โหลด [246]
    ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (upload วันที่ 4 ก.ค.59) โหลด [118]
    ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โหลด [84]
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
    ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (การสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ/Visiting professor/การส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ต่างประเทศ) (upload วันที่ 4 ก.ค.59) โหลด [125]
    ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา (การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) (upload วันที่ 6 ก.ค.59) โหลด [139]
    ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (การคงอยู่) (upload วันที่ 14 ก.ค.59) โหลด [149]
    ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา (ขั้นตอนการรับนักศึกษา ป.ตรี/จำนวนักศึกษาที่ประกาศรับและลงทะเบียน) โหลด [117]
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
    ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ ระบบการเลิกจ้างและเกษียณอายุ) (upload วันที่ 8 ก.ค.59) โหลด [125]
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
    ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี) (upload วันที่ 7 ก.ค.59 ) โหลด [111]
    ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์) (upload ข้อมูล 8 สิงหาคม 2559) โหลด [61]
องค์ประกอบที่ 6 การสนับสนุนการเรียนรู้
    ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านห้องสมุด ด้านสนับสนุนการเรียนการสอนและผลิตสื่อการศึกษา และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน) (upload 5 ก.ค.59) โหลด [139]
    ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านการจัดบริการห้องเรียน) (upload 5 ก.ค.59) โหลด [107]
    ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านการบริหารห้องปฏิบัติการ) (upload 5 ก.ค.59) โหลด [145]
    ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านต่างๆ) (upload 27 ก.ค.59) โหลด [79]
2560/2017
16 - 18
มกราคม
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร" ดู [22]
@ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 - 4
ตุลาคม
| การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ดู [122]
@ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
15
มิถุนายน
| กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “กระบวนการเรียนการสอนแบบ Community-based Learning” ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และหัวข้อ “กระบวนการรับ/การเตรียมความพร้อมนักศึกษา” ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดู [151]
@ ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
30
พฤษภาคม
| โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ดู [93]
@ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28 - 29
เมษายน
| โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" ดู [98]
@ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
มีนาคม
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดู [169]
@ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านทั้งหมด>>>