Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |


... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [57]
... ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [211]
... แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินตนเองระดับ สำนักวิชา ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [554]
... โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [335]
... การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [491]
... ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [473]
... โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [378]
... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศ 23/1/2561 ดู [362]

ทั้งหมด 8 รายการ จำนวน 1 หน้า