Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
รูปแบบรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักวิชา (สำหรับกรรมการประเมิน) [15/8/2560] โหลด [96]
รูปแบบรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการประเมิน) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 [15/8/2560] โหลด [98]
รูปแบบรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการประเมิน) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 [15/8/2560] โหลด [66]
รูปแบบ SAR 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) [3/7/2560] โหลด [156]
รูปแบบ SAR 2559 ระดับสำนักวิชา [7/6/2560] โหลด [157]
รูปแบบ SAR 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) [20/4/2560] โหลด [323]
รายชื่อหลักสูตรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 [20/4/2560] โหลด [104]
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (วันที่ 4 ก.ค.59) [20/4/2560] โหลด [116]
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2559 [22/3/2560] โหลด [249]