Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |

ส่วนส่งเสริมวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

  1. นายชัยรัตน์ แซ่สุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 7567 3759, 3759
E-mail : sachaira@wu.ac.th
 
  2. นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 7567 3759, 3759
E-mail : prawiwan@wu.ac.th