การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559


หน้าหลัก/การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
Location

1. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

1 ม.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2560
Location

2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

1 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
Location

3. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา 

1 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
Location

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับสำนักวิชา

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับสำนักวิชา

1 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560
Location

5. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

1 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560
Location

6. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CHEQA Online

อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CHEQA Online

1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
Location

7. ทาบทามและเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชาไปยังส่วนส่งเสริมวิชาการ

ทาบทามและเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชาไปยังส่วนส่งเสริมวิชาการ 

1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
Location

8. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

1 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
Location

9. ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

 ประเมินติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา  

1 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
Location

10. ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

หมายเหตุ 1) ส่ง SAR ไปยังส่วนส่งเสริมวิชาการและกรรมการประเมินฯ ก่อนการประเมินฯ 7 วัน
2) หลังการประเมินหลักสูตร ให้รายงานผลการประเมินต่อกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณา ก่อนการประเมินสำนักวิชา  
3) ควรประเมินหลักสูตรให้แล้วเสร็จทุกหลักสูตรก่อนการประเมินสำนักวิชา

15 ส.ค. 2560 - 15 ก.ย. 2560
Location

11. ส่งผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและสำนักวิชาไปยังส่วนส่งเสริมวิชาการ

ส่งผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและสำนักวิชาไปยังส่วนส่งเสริมวิชาการ

1 ก.ย. 2560 - 25 ก.ย. 2560
Location

12. วันสุดท้ายของการนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA Online ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

วันสุดท้ายของการนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA Online ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

1 ก.ย. 2560 - 25 ก.ย. 2560
Location

13. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2560 (นำเสนอผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา และพิจารณาตรวจสอบ SAR ระดับมหาวิทยาลัยก่อนการประเมินฯ)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2560 (นำเสนอผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา และพิจารณาตรวจสอบ SAR ระดับมหาวิทยาลัยก่อนการประเมินฯ)  

5 ต.ค. 2560
Location

16. นำผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

นำผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

13 พ.ย. 2560
Location

17. วันสุดท้ายของส่ง SAR ทุกระดับไปยัง สกอ.

 วันสุดท้ายของส่ง SAR ทุกระดับไปยัง สกอ.

30 พ.ย. 2560