Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |


... รายละเอียดรหัสหลักสูตร
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [3]
... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [164]
... ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [305]
... แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินตนเองระดับ สำนักวิชา ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [638]
... โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [449]
... การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [556]
... ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [521]
... โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [422]
... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศ 22/6/2561 ดู [415]

ทั้งหมด 9 รายการ จำนวน 1 หน้า