Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |


... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [89]
... ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [247]
... แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินตนเองระดับ สำนักวิชา ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [592]
... โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [396]
... การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [518]
... ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [493]
... โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [393]
... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ประกาศ 21/3/2561 ดู [382]

ทั้งหมด 8 รายการ จำนวน 1 หน้า