Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |

วิดีโอทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560 ดู [1523]
วันที่ประกาศ 28/1/2560
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) ดู [381]
วันที่ประกาศ 16/6/2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย 59) ดู [296]
วันที่ประกาศ 16/5/2559
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดู [302]
วันที่ประกาศ 16/3/2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559 ดู [283]
วันที่ประกาศ 16/2/2558
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย ดู [231]
วันที่ประกาศ 15/7/2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดู [236]
วันที่ประกาศ 15/6/2558