Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

  1. นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 7567 3759, 3759
E-mail : prawiwan@wu.ac.th
 
  2. นางสาววิศวียา เนาวนัติ :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 7567 3771, 3771
E-mail : nvisavee@wu.ac.th