Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร"...
วันที่เริ่ม/เวลา
28 เม.ย. 2559 / 8.00-17.00 น.
วันที่สิ้นสุด/เวลา
29 เม.ย. 2559 / 9.00-17.00 น.
สถานที่
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/นักวิชาการของสำนักวิชา และบุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ รวมประมาณ 80 คน
วิทยากร
วิทยากรหลัก : รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข นักวิชาการอิสระ/วิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
วิทยากรร่วม : อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 2 คน

มีข้อสงสัยติดต่อ
ติดต่อเราได้ที่ 0-7567-3759
คุณ ระวิวรรณ พุฒทอง
sprawiwan@wu.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ
วันที่ประกาศ 15/4/2559 ดู [519]
ปฏิทิน