Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร"...
วันที่เริ่ม/เวลา
16 ม.ค. 2560 / 8.00-16.30 น.
วันที่สิ้นสุด/เวลา
18 ม.ค. 2560 / 8.00-16.30 น.
สถานที่
ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขา ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
บุคลากรส่วนส่งเสริมวิชาการ
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ข้าราชการบำนาญ วิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

มีข้อสงสัยติดต่อ
ติดต่อเราได้ที่ 0-7567-3759
คุณ ระวิวรรณ พุฒทอง
sprawiwan@wu.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ
วันที่ประกาศ 20/12/2559 ดู [487]
ปฏิทิน