Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ระดับหลักสูตร...
วันที่เริ่ม/เวลา
18 เม.ย. 2561 / 08.30-16.00 น.
วันที่สิ้นสุด/เวลา
19 เม.ย. 2561 / 08.30-16.00 น.
สถานที่
ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/นักวิชาการที่รับผิดชอบหลักสูตรงานประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักวิชา/สาขาวิชาต่างๆ
วิทยากร
ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.

มีข้อสงสัยติดต่อ
ติดต่อเราได้ที่ 0-7567-3759
คุณ ระวิวรรณ พุฒทอง หรือ คุณ ชัยรัตน์ แซ่สุ
sprawiwan@wu.ac.th,sachaira@wu.ac.th
ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ
วันที่ประกาศ 13/2/2561 ดู [13]
ปฏิทิน