Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (21 มี.ค. 59)
หัวข้อโดยสังเขป
- สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
- Show & Share Good Practice พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
- เรียนรู้สู่ความสำเร็จ (เข้ากลุ่มเรียนรู้ตามประเด็นที่สนใจ)
กลุ่ม 1 : เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการ
กลุ่ม 2 : เรียนรู้กระบวนการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ
กลุ่ม 3 : เรียนรู้กระบวนการรับ/การพัฒนานักศึกษา
กลุ่ม 4 : เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการพัฒนาสำนักวิชา


นำเสนอผลการประเมินฯ ภายใน ปี 2557
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาการจัดการ

วันที่ประกาศ 23/3/2559 ดู [552]