Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย
บรรยายโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภายใต้หัวข้อ
1. บรรยายภาพรวมระบบ CUPT QA
2. บรรยายเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับสำนักวิชา สถาบันและหลักสูตร
กำหนดการ
บรรยาย CUPT QA 2558-2559
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2558-2560
CUPT QA System

วันที่ประกาศ 25/5/2559 ดู [678]