Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง โมคลาน โดนมีผู้เข้าร่วมดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินฯ
2. อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
3. คณบดี
4. ผู้บริหารหรือตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


วันที่ประกาศ 6/10/2559 ดู [704]