Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลั...
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการ จัดโครงการ อบรม หลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย  วันที่ 16-18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 80 คน โดยเนื้อหาของการอบรม ดังนี้
บรรยายเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เกณฑ์ องค์ประกอบต่างๆ และตัวบ่งชี้ ระดับสำนักวิชา
ฝึกปฏิบัติ
Pre test-Post test
ตอบข้อซักถาม
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ข้าราชการบำนาญ วิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
วันที่ประกาศ 23/1/2560 ดู [632]