Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Work...

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” บรรยายโดย อาจารย์ ดร.คริสโตเฟอร์ ลี จอห์นสัน รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการคิดเชิงวิพากษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 18 รุ่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ และผู้ที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนรูปแบบที่เน้นการเรียนเป็นกลุ่มย่อย และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำเทคนิค Rubric มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประเมินและการทวนสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษา นำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพของบัณฑิต

 

ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น

 

วันที่จัด

ลงทะเบียน

รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 ก.ค. 60

https://goo.gl/forms/8wkEZjjMwjueRKli2

รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 ก.ค. 60

https://goo.gl/forms/sLkWkGFHR75dPJUk2

รุ่นที่ 3 วันที่ 5-6 ส.ค. 60

https://goo.gl/forms/xfP5Z3aNiLtpH98r1

รุ่นที่ 4 วันที่ 12-13 ส.ค. 60

https://goo.gl/forms/621ZuU1kpSducoCA2

รุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 ส.ค. 60

https://goo.gl/forms/mgaPv5MMuiimxom73

รุ่นที่ 6 วันที่ 2-3 ก.ย. 60   

https://goo.gl/forms/SQH49GOCMeixtt2y1

รุ่นที่ 7 วันที่ 9-10 ก.ย. 60 

https://goo.gl/forms/keOrGCb97cPuHxqe2

รุ่นที่ 8 วันที่ 16-17 ก.ย. 60

https://goo.gl/forms/PRUdCh7sZzp0gRho1

รุ่นที่ 9 วันที่ 21-22 ต.ค. 60

https://goo.gl/forms/unxguA0FwKMfih6x2

รุ่นที่ 10 วันที่ 28-29 ต.ค. 60

https://goo.gl/forms/zdTQM3RltXbmC7ZG3

รุ่นที่ 11 วันที่ 4-5 พ.ย. 60

https://goo.gl/forms/qia1KYDiBOhgcppk2

รุ่นที่ 12 วันที่ 11-12 พ.ย. 60

https://goo.gl/forms/zroKa6cfj5t2xoP03

รุ่นที่ 13 วันที่ 18-19 พ.ย. 60

https://goo.gl/forms/wyrVRHNqYwb4Jg0j2

รุ่นที่ 14 วันที่ 25-26 พ.ย. 60

https://goo.gl/forms/L0JJHSBQyOQ74Q893

รุ่นที่ 15 วันที่ 9-10 ธ.ค. 60

https://goo.gl/forms/GCJlBGQ7XS16QdbV2

รุ่นที่ 16 วันที่ 16-17 ธ.ค. 60

https://goo.gl/forms/YWUVVLapXAAAv1Vk1

รุ่นที่ 17 วันที่ 23-24 ธ.ค. 60

https://goo.gl/forms/cmGIdZYY7jbnDpox1

รุ่นที่ 18 วันที่ 30-31 ธ.ค. 60

https://goo.gl/forms/2U9lj7VivNzrIh723

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. รายละเอียดโครงการ คลิก https://goo.gl/Jtmp6F
2. กำหนดการ คลิก https://goo.gl/1H9Bny

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 3759 อีเมล sachaira@wu.ac.th


วันที่ประกาศ 5/7/2560 ดู [470]