Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |


1. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา [26/4/2562] โหลด [657] 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 [7/3/2562] โหลด [240] 3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 [9/6/2560] โหลด [497] 4. การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน [29/1/2559] โหลด [415] 5. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 [27/1/2559] โหลด [505]

ทั้งหมด 5 รายการ จำนวน 1 หน้า