Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |


1. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ) โหลด [3] 2. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ) โหลด [3] 3. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2563 โหลด [31] 4. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ระดับบัณฑิตศึกษา) โหลด [25] 5. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี) โหลด [37] 6. แบบฟอร์ม (Template) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ตามเกณฑ์ WUQA-S (สำหรับผู้ประเมิน) โหลด [204] 7. แบบฟอร์ม (Template) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ WUQA-P (สำหรับผู้ประเมิน) โหลด [224] 8. สูตรการคำนวณประเมิน โหลด [260] 9. แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) พร้อมตัวอย่าง โหลด [7743] 10. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โหลด [278] 11. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โหลด [128] 12. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2561 โหลด [165] 13. แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชาปีการศึกษา 2561 โหลด [311] 14. แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 โหลด [531] 15. แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ปี 2559 โหลด [555]
previous12next

ทั้งหมด 20 รายการ จำนวน 2 หน้า