Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินตนเองระดับ สำนักวิชา ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 สถิติการเข้าชม
 วันนี้
38
 เมื่อวาน
42
 เดือนนี้
800
 เดือนที่แล้ว
0
 ปี 2561
800
 ปี 2560
18,498  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
  • full screen slider
1 1 1 1 1 1

... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 [14/11/2560] ดู [69]
... ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” [5/7/2560] ดู [228]
... แบบฟอร์ม สรุปผลการประเมินตนเองระดับ สำนักวิชา ระดับหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา [7/2/2560] ดู [570]
... โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560 [23/1/2560] ดู [354]
... การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 [6/10/2559] ดู [505]
... ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" [25/5/2559] ดู [480]
... โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 [23/3/2559] ดู [382]
... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 [14/3/2559] ดู [371]

อ่านทั้งหมด>>>

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
เลือกปี 2560 2559 2558
รูปแบบรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 ระดับสำนักวิชา (สำหรับกรรมการประเมิน) [15/8/2560] โหลด [192]
รูปแบบรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการประเมิน) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 [15/8/2560] โหลด [154]
รูปแบบรายงานผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการประเมิน) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 [15/8/2560] โหลด [117]
รูปแบบ SAR 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) [3/7/2560] โหลด [247]
รูปแบบ SAR 2559 ระดับสำนักวิชา [7/6/2560] โหลด [216]
รูปแบบ SAR 2559 ระดับหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) [20/4/2560] โหลด [405]
รายชื่อหลักสูตรที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 [20/4/2560] โหลด [141]
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (วันที่ 4 ก.ค.59) [20/4/2560] โหลด [179]
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2559 [22/3/2560] โหลด [312]

อ่านทั้งหมด>>>

ข้อมูลตัวบ่งชี้ ปี 2559
แบบฟอร์ม
2561/2018
18 - 19
เมษายน
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ระดับหลักสูตร ดู [13]
@ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
9
กันยายน
| โครงการอบรม CHE QA Online ดู [133]
@ ห้อง E-Testing 3 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
3 - 4
มีนาคม
| อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3-4 มี.ค. 2560 ดู [315]
@ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
16 - 18
มกราคม
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร" ดู [327]
@ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 - 4
ตุลาคม
| การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 ดู [351]
@ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร
15
มิถุนายน
| กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “กระบวนการเรียนการสอนแบบ Community-based Learning” ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และหัวข้อ “กระบวนการรับ/การเตรียมความพร้อมนักศึกษา” ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดู [384]
@ ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
30
พฤษภาคม
| โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ดู [317]
@ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28 - 29
เมษายน
| โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" ดู [355]
@ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
มีนาคม
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดู [481]
@ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านทั้งหมด>>>