Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |

บุคลากร
 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
นายอวยพร เรืองศรี
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิศวียา เนาวนัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
 

ข้อมูลบุคลากร

นายอวยพร เรืองศรี
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
โทรศัพท์ 0 7567 3759, 3759
E-mail : ruayporn@wu.ac.th
นางสาววิศวียา เนาวนัติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 7567 3771, 3771
E-mail : nvisavee@wu.ac.th
นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 7567 3759, 3759
E-mail : prawiwan@wu.ac.th