Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

บุคลากร
 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
 

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
นายอวยพร เรืองศรี
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิศวียา เนาวนัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง