Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล | |

ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ ส่วน โครงการ และหน่วย ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมด้วย โดยมุ่งเน้นให้มีการกำหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality Assessment) ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก (2) ระบบการประกัน (การประเมิน : ตามกระบวนการของ สมศ.) คุณภาพภายนอก