Intranet | ค้นหาบุคลากร | อีเมล |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชา/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนากระบวนการสร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชา/หน่วยงาน
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
5. การประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพจากภายนอก 6. การจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอื่นๆ

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2560 โหลด [26] 2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559 โหลด [157] 3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2557 โหลด [228] 4. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 โหลด [236] 5. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 (แก้ไข) โหลด [184] 6. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2555 โหลด [170] 7. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำสำนักวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2551 โหลด [193]

ทั้งหมด 7 รายการ จำนวน 1 หน้า